Právní služby

Vzhledem k propojenosti právních předpisů jest více než nutností znalost komplexnosti právního řádu jako celku. Vzhledem k poskytování širokého spektra našich právních služeb si Vám pro přehled dovolujeme uvésti zejména tyto právní předpisy a služby:

Občanské právo

 • Vypořádání spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů
 • Ochrana osobnosti
 • Zajišťovací instituty (zřizování zástavního práva, zadržovací právo)
 • Odpovědnost za škodu
 • Dědictví
 • Smluvní agenda
 • Zákon na ochranu spotřebitele
 • Závazkové vztahy

Pracovní právo

 • Pracovní smlouvy
 • Kolektivní pracovní smlouvy
 • Jednání s odbory
 • Spory mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem

Rodinné právo

 • Rozvodové řízení
 • Určení/popření rodičovství
 • Výchova a výživa

Obchodní právo

 • Nekalá soutěž
 • Komplexní služby ve věci obchodních společností (zakládání obchodních společností, obchodní rejstřík, základní kapitál, likvidace společnosti aj.)
 • Smluvní agenda
 • Ochranné známky
 • Cenné papíry (směnky, šeky, akcie)
 • Závazkové vztahy

Trestní právo

 • Obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování a uplatnění nároků poškozených v trestním řízení
 • Zastupování právnických osob – zákon o odpovědnosti právnických osob

Správní právo

 • Přestupkové řízení
 • Služby v rámci stavebního zákona a předpisů souvisejících
 • Přestupky dle zák. o provozu na pozemních komunikacích
 • Agenda bodového hodnocení dle zák. o provozu na pozemních komunikacích
 • Veřejnoprávní vztahy dle zákona o zaměstnanosti a předpisů souvisejících
 • Veřejnoprávní vztahy vyplývající z živnostenského zákona

Insolvenční právo

 • Návrhy na konkurs, reorganizaci, oddlužení
 • Insolvenční řízení
 • Incidenční spory

Poradenství

 • porady klientům
 • zajištění komplexního nebo částečného právního servisu dle požadavku klienta i v jeho sídle
 • zpracování právních rozborů
 • zastupování klientů při jednání s jejich obchodními partnery či protistranou
 • zastupování klientů v řízení před obecnými soudy, rozhodčími soudy
 • zastupování klientů v řízení před správními a jinými úřady
 • zastupování klientů v arbitrážním řízení
 • advokátní úschova
 • ověřování podpisů
 • zajištění znalců, tlumočníků, exekutorských úřadů nejen pro vykonávací řízení
 • školení personálu v základní právní problematice

Mimosoudní řešení sporu dle zákona o ochraně spotřebitele

Volejte +420 377 223 993 nebo pište  info@akungr.cz

Naše advokátní kancelář mění své sídlo

Dovolujeme si Vám tímto sdělit že naše advokátní kancelář mění své sídlo a přemísťuje se na novou adresu: Harantova 511/14, 301 00 Plzeň. Služby naší advokátní kanceláře budeme poskytovat v novém působišti již od 25. 6. 2018   Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že pro naše klienty bude před novým sídlem společnosti vyhrazeno jedno parkovací stání, a to od července letošního roku, které bude označeno dodatkovou tabulkou s příslušným textem. Pro přehled v příloze zasíláme orientační mapku, kde je patrné, že  sídla advokátní kanceláře, původní a nové jsou vzdálena cca 500 m a lze využít k parkování i spodní část Purkyňovy ulice a projít pod tratí viz mapa. Současně si dovolujeme upozornit, že po přemístění budou ještě po krátkou dobu probíhat úpravy jiných nebytových prostor v budově a proto Vás prosíme o Vaši shovívavost.